December Birthdays !

Dec 15, 2019 | Hamilton Mountain

Happy Birthday to our students: Sean, Jenna, Irene, Giorgia and Liza!

🎈